Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UJEŹDZIE

Ujazd, dnia 17 czerwca 2022 r.

Pobierz informację o wynikach konkursu

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UJEŹDZIE
W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu konkursu kandydatów na
stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe wybrany został Pan Michał
Adam Pająk zam. Tomaszów Mazowiecki.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W
loku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat szeroko zaprezentował swoją koncepcję autorskiego
programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe oraz właściwie przedstawiał swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.


 Wyświetlony: 225

Dodany 20.06.2022 14:03:42 przez Magdalena Kowalczyk

Autor dokumentu Magdalena Kowalczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.06.2022 14:42:03 przez Magdalena Kowalczyk

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

Ogłoszenie o konkursie - pdf

Regulamin konkursu - pdf

Kwestionariusz dla kandydata - docx 

Klauzula informacyjna - pdf

Zarządzenie nr 80/2022 Wójta Gminy Ujazd z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe - pdf


Wójt Gminy Ujazd ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów 43, 97-225  Ujazd

I.    Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:
1.    Wymagania obowiązkowe:
1)    obywatelstwo polskie;
2)    wykształcenie wyższe;
3)    co najmniej 5-cio letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w zakresie kultury;
4)    przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe;
5)    znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;
6)    dobry stan zdrowia;
7)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8)    brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;
2)    predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
3)    predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;
4)    doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi;
5)    doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury;
6)    znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
7)    prawo jazdy kat. B;

II.    Warunki pracy na stanowisku:
1)    miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazd;
2)    zatrudnienie na podstawie powołania  na czas określony 5 lat;
3)    pełny wymiar czasu pracy;
4)    przewidywany termin zatrudnienia – 1 lipca 2022 r.
5)    obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

III.    Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;
2)    pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku;
3)    wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;
4)    udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora Ośrodka;
5)    prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
6)    opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawianie ich
Organizatorowi;
7)    poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;
8)    przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

IV.    Oferty kandydatów powinny zawierać:
1)    pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe,
2)    pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
6)    oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)    podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

V.    Składanie dokumentów:
Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać
w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe" w terminie do 30 maja 2022 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe, plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd lub przesłać listownie na adres urzędu. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do kancelarii Urzędu Gminy w Ujeździe. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

VI.    Informacje dodatkowe :
1)    zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;
2)    konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; - II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;
3)    przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Ujazd o powołaniu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Ujeździe, nastąpi w ciągu 21 dni od upływu terminu składania ofert;
4)    informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 44 719 23 96).


Wyświetlony: 409

Dodany 06.05.2022 15:22:14 przez Jarosław Cielebon

Autor dokumentu Jarosław Cielebon

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2022 15:35:45 przez Jarosław Cielebon

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Dyrektora GOK w Ujeździe w sprawie wyznaczenia dni 14-15 kwietnia 2022 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników GOK Ujazd

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

w sprawie wyznaczenia dni 14-15 kwietnia 2022 r.

dniami wolnymi od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe.


Ustala się, że dni 14 i 15 kwietnia 2022 r. będą dniami wolnymi od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe w zamian za pracę podczas wydarzeń w dniach 13.04.2022 r. i 03.04.2022 r.

W tym dniu GOK będzie zamknięty.

W załączniku:
TEKST ZARZĄDZENIAWyświetlony: 289

Dodany 11.04.2022 16:17:44 przez Jarosław Cielebon

Autor dokumentu Jarosław Cielebon

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.04.2022 16:22:39 przez Jarosław Cielebon

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Nabór na stanowisko instruktora - animatora zajęć i wydarzeń kulturalnych GOK

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

ogłasza nabór na stanowisko instruktora - animatora zajęć i wydarzeń kulturalnych GOK

 

Pobierz treść ogłoszenia


I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie min. średnie.

2. Obywatelstwo polskie.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

5. Umiejętność pracy w zespole, pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

6. Dobra organizacja pracy.

7. Biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Mile widziane wykształcenie w zakresie animacji kulturalnej, kulturoznawstwa, kierunków artystycznych, humanistycznych lub pokrewnych.

2. Kreatywność, dyspozycyjność, energia, chęć uczenia się.

3. Umiejętność obsługi sprzętu elektronicznego, nagłośnieniowego.

4. Znajomość programów Canva, Corel.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1. Diagnozowanie potrzeb uczestników kultury;

2. Aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie udziału w życiu kulturalnym;

3. Przygotowanie i organizacja projektów edukacyjno-kulturalnych i wydarzeń na terenie gminy Ujazd;

4. Opracowane strategii marketingowej, kreowanie wizerunku GOK, prowadzenie kampanii;

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (grupy formalne i nieformalne), organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami na trenie gminy Ujazd i poza nią;

6. Projektowanie materiałów reklamowych. Promocja instytucji w mediach oraz portalach społecznościowych;

7. Pomoc w pozyskiwaniu środków na działalność statutową ośrodka;

8. Prowadzenie dokumentacji prowadzonych zadań.

 

IV. Informacje o warunkach pracy:

1. Umowa o pracę, pełen wymiar czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy : Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazd.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)".

Informujemy, że Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiadów 43, 97-225 Ujazd. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

VI. Forma i termin składania dokumentów:

Dokumenty prosimy dostarczyć lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, Osiedle Niewiad6w 43,97-225 Ujazd z dopiskiem „Nabór na stanowisko Instruktora " lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres : gok@ujazd.com.pl

w terminie do dnia 21 lutego 2022 r. do godz. 16.00


Wyświetlony: 460

Dodany 04.02.2022 23:09:05 przez Jarosław Cielebon

Autor dokumentu Jarosław Cielebon

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.02.2022 23:13:09 przez Jarosław Cielebon

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2020r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

Zarządzenie 3/2020


Wyświetlony: 2146

Dodany 10.06.2020 08:47:02 przez Angelika Budner

Autor dokumentu Angelika Budner

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2020 09:35:48 przez Angelika Budner

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII

I WYTYCZNYMI PREZESA RADY MINISTRÓW ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

GMINNY OŚRODEK KULTURY W UJEŹDZIE JEST ZAMKNIĘTY DLA MIESZKAŃCÓW

AŻ DO ODWOŁANIA

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY:

44/719-23-96 LUB 510-779-240

lub e-mail: gok.ujazd@gmail.com


Wyświetlony: 977

Dodany 22.04.2020 10:57:27 przez Angelika Budner

Autor dokumentu Angelika Budner

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.04.2020 10:57:27 przez Angelika Budner

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

Zarządzenie 48/2020


Wyświetlony: 1890

Dodany 21.04.2020 13:53:33 przez Jarosław Cielebon

Autor dokumentu Jarosław Cielebon

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.04.2020 13:58:04 przez Jarosław Cielebon

Historia zmian [2]

Najnowsze

06.07.2022 13:20

Pracownicy GOK

Czytaj dalej...

20.06.2022 14:42

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UJEŹDZIE

Czytaj dalej...

20.06.2022 14:37

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UJEŹDZIE

Czytaj dalej...

20.06.2022 14:03

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UJEŹDZIE

Czytaj dalej...

31.05.2022 13:50

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Czytaj dalej...

31.05.2022 13:50

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Jarosław Cielebon Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Magdalena Kowalczyk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192396

Fax:


Angelika Podolczak Zadaj pytanie

Tel: 44 7192111

Fax:


Angelika Budner Zadaj pytanie

Tel:

Fax: